VEDTÆGTER

Vedtægter for Københavns Fægteklub.

§ 1 Navn og hjemsted

Københavns Fægteklub er stiftet den 27 februar 2014 og har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben blev stiftet under navnet Fægteklubben Trekanten BISPEBJERG. Navnet er ændret til Københavns Fægteklub den 29 juni 2016. Foreningen er tilsluttet Dansk Fægte-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke moderne sportsfægtning og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt gennem at skabe rammer og muligheder for at klubbens medlemmer kan udøve og dyrke sporten på motions – og konkurrenceplan med udgangspunkt i fleuret, kårde og sabel fægtning. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 4 år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men kan inviteres til andre aktiviteter. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Det påhviler medlemmet at holde foreningen orienteret om ændringer i bopæl, E-mail adresse eller andre kontaktoplysninger. Medlemskab forudsætter at medlemmet ikke er i restance i andre klubber eller fra tidligere medlemskab. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 17.

§ 4 Indmedelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer eller øvrige bestyrelsesmedlemmer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelse er bindende for mindst tre måneder.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Klubbens bestyrelsesmedlemmer er fritaget for at betale kontingent dersom den ønsker det. Udover bestyrelsesmedlemmer kan en enstemmig bestyrelse kun fritage medlemmer for kontingent frihed ved undervisningsopgaver (fægtelektioner) i klubben på mindst 2 timers varighed per uge.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Hvis et medlem efter påmindelse stadig ikke betaler sit kontingent, vil sletning af medlemslisten kunne ske, uden at spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen (§ 8).

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af august måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved som minimum opslag i klubbens lokaler. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive, der er fyldt 18 år, der ikke er i kontingentrestance og har været medlem i seks måneder kontinuerligt før generalforsamlingens afholdelse. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (i lige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af sekretær (i ulige år)

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

12) Valg af revisor og revisorsuppleant

13) Eventuelt

 

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand (der konstitueres mellem bestyrelsesmedlemmerne af bestyrelsen), en kasserer, en sekretær og yderligere 2 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i marts gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer. Ved økonomiske dispositioner over 3000,00 kr. kræves dog underskrift af formand/næstformand og kasserer i forening, eller dispositioner godkendt i henhold til bestyrelsesbeslutning. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 30.000,00 kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue, fast ejendom og løsøre Dansk Fægte-Forbund.

 

29 JUNI 2016